KARLSEN BEGRAVELSESBYRÅ

Hvem skal sørge for gravferden

Når noen går bort er det naturlig med følelsesmessige reaksjoner og at mange spørsmål dukker opp.

Vi i Karlsen Begravelsesbyrå ønsker å gjøre prosessen så enkel, skånsom og oversiktlig som mulig, slik at sorgen og minnene kan få være i fokus.

 

KARLSEN BEGRAVELSESBYRÅ

Gravferdslovens

Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden:

“Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages. Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.”

Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet. Er boet ikke overtatt til privat skifte eller uskifte innen fristene etter arveloven, og det heller ikke er åpnet offentlig skifte eller utstedt fullmakt etter arveloven § 95, har tingretten fullmakt til å disponere over arvelaterens eiendeler slik at kommunen får dekket sitt krav mot boet.

Gravsted

De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til, spesielt på merkedager og i høytidene. Et gravsted kan hjelpe pårørende å gi utløp for sorgen. For etterslekten blir gravstedet et minne om familie, venner og bekjente som har gått bort.

Dersom det ikke allerede finnes en familiegrav som skal benyttes, må man få ny grav på den kirkegården som avdøde soknet til. Vi hjelper til med å fremlegge ønsker overfor kirkegårdsmyndighetene (Kirkevergen), og kan svare på spørsmål om gravsteiner, inskripsjoner og midlertidige kors. (legg til link til vårt utvalg av gravstein)

Pårørende

Vi tror at den beste reklame er fornøyde kunder. Vi strekker oss derfor langt for at du skal bli fornøyd.

Minneside

På den avdødes minneside finner du alle relevant informasjon knyttet til begravelsen.

Om Karlsen Begravelsesbyrå

Gjennom erfarne, dyktige og omsorgsfulle medarbeider har vi opparbeidet ett godt omdømme og renomme i regionen.

KARLSEN BEGRAVELSESBYRÅ

Kontakt oss

Vi er her for å sikre at du får den optimale løsningen som passer dine behov og budsjett. Kontakt oss i dag for en hyggelig samtale.

Scroll to Top